Samanta mack ���������� ������������ ���� ��������������������